V okviru naših programov invalidom in njihovim svojcem omogočamo višjo kvaliteto življenja, jih spodbujamo k večji aktivnosti za vključitev v razne dejavnosti s katerimi ohranjajo svoje zdravje in psihofizične sposobnosti.
Bogate izkušnje na socialnem področju temeljijo tudi na več kot 20 letnem izvajanju socialnih programov.
In sicer:
 
1. PREPREČEVANJE IN BLAŽENJE SOCIALNE TER PSIHIČNE POSLEDICE INVALIDNOSTI
V okviru tega programa organiziramo:
• vsakoletno srečanje invalidov, novoletna srečanja, razna srečanja med pobratenimi društvi …,
• prevoze in spremstvo na srečanja ter izlete,
• vsako leto obiščemo tudi težke in nepokretne invalide na domu, v domovih starejših občanov, zavodih in bolnišnicah, ter jih obdarimo z majhno pozornostjo, ob novoletnih oziroma posebnih jubilejnih priložnostih.
Tistim, ki so zaradi socialnih ali drugih okoliščin potrebni pomoči, ter so se znašli v hudi finančni ali materialni stiski, nudimo solidarnostno pomoč v obliki prehrambnih paketov, denarno pomoč, izredno denarno pomoč itd. Prav tako finančno pomagamo pri nabavi ortopedskih pripomočkov in ureditev sredstev ter ostalih zdravstvenih pripomočkov za člane težjih invalidov.
V okviru tega posebnega socialnega programa omogočamo rehabilitacijske programe, ki so namenjeni delovnim invalidom, z večdnevnimi usposabljanji. Člani društva imajo v okviru tega programa tudi možnost koriščenja objektov ZDIS za ohranitev zdravja v zdraviliščih oz. toplicah po Sloveniji.
Tradicionalno srečanje invalidov 2017
Tradicionalno srečanje invalidov v letu 2017
 
 2.  ZAGOTAVLJANJE ZAGOVORNIŠTVA
Invalidom nudimo:
  • prvo osebno in socialno pomoč preko raznih oblik informiranja in svetovanja,
  • zagovorništvo, svetovanje (tako laično kot strokovno),
  • pomoč invalidom s področja zakonodaje (v okviru Aktiva delovnih invalidov); pomoč pri manjših sporih med delodajalci in invalidi ter njihovimi pravicami, ki izhajajo iz zakona o delovnih razmerjih ter drugimi problemi, pravice iz zdravstvenega zavarovanja ipd. 
Laična pomoč je usmerjena predvsem v skupno iskanje možnih rešitev (delo s posameznikom, individualno svetovanje, nudenje potrebne podpore). 
 
3. INFORMATIVNA DEJAVNOST
Invalide in njihove družine obveščamo in osveščamo, osveščamo tudi javnost in jo seznanjamo z dejavnostjo in poslanstvom društva invalidov - vse to s ciljem dostopnosti do informacij za invalide in njihove družinske člane. Želimo doseči čim večjo informiranost in s tem tudi večjo neodvisnost in samostojnost invalidov z namenom lažjega in večjega vključevanja v življenje skupnosti. 
3x do 4x letno naše člane obveščamo z društvenimi obvestili.
 
4. USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO
Namen in cilji programa so, da skozi podporo, izobraževanje in usposabljanje invalidi pridobijo znanja in veščine: sprejmejo svojo invalidnost in pridobijo tiste spretnosti, ki jih potrebujejo za premagovanje ovir; dosežejo najvišjo možno raven osebnega razvoja; pridobijo socialne veščine in se pripravijo za neodvisno življenje; pridobijo praktično pomoč pri integraciji v družbo in pri premagovanju problemov, s katerimi se srečujejo v življenju. 
Pridobivajo elemente in podporo pri opolnomočenju za doseganje ciljev na področju dela, ohranjanja in širjenja socialne mreže, socialnega vključevanja. 
S tehnikami in veščinami, se naučijo pridobivati povratne informacije v zvezi z njihovim opravljenim delom; naučijo se odzivati na kritiko; učijo se tehnik reševanja problemov in ravnanja s težavnimi osebnostmi ipd.
V okviru programa se izvajajo različna usposabljanja in izobraževanja ter predavanja in (motivacijske, zaposlitvene, učne) delavnice.
 
5. PROGRAMI ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN DRUGI REHABILITACIJSKI PROGRAMI
S programom utrjujemo in krepimo medsebojno socialno moč in dajemo invalidom možnost enakopravne vključenosti v družbo.  Cilj je izboljšati kvaliteto življenja s pravočasno pomočjo, doseganje čim večje neodvisnosti in samostojnosti, ohranjanje in nadgradnja obstoječih sposobnosti ter oblikovanje in ohranjanje socialne mreže v okolju, kjer invalid živi in dela.
V ta namen sofinanciramo 7-dnevno bivanje v enem izmed objektov ZDIS. Redno mesečno omogočamo tudi kopanje za invalide po operativnih posegih ali po nastanku invalidnosti v Zdravilišču Laško in Rimskih termah.
Preko prostovoljcev zagotavljamo pomoč potrebnim po operacijah ali nastanku invalidnosti in organiziramo ter izvajamo dodatno pomoč (spremstvo, prevozi, zagotavljanje osebne pomoči pri športno-rekreacijskih dejavnostih ipd.).
 
6. REKREACIJA IN ŠPORT
Z organizirano telesno aktivnostjo v naravi ter sklepanjem prijateljstev, ki nastanejo ob aktivnostih v naravi skrbimo za duševno počutje invalidov. S tem krepimo medsebojne socialne vezi, ki dajejo invalidom občutek enakopravne vključenosti v družbo.
Enkrat tedensko v sodelovanju z Društvom diabetikov organiziramo pohode v naravo v okolici Litije; rekreativno (fiziofit) vadbo, rekreacijsko vodeno telovadbo v vodi, katere jo vodi usposobljen strokovni kader; organiziramo razne rekreativne dejavnosti in tekmovanja v športnih panogah: streljanje, balinanje, kegljanje, pikado, šah, ribolov in namizni tenis.
Naš cilj  je izboljšati zdravstveno in duševno počutje invalidov in doseči, da se z vključevanjem v družbo počutijo popolnoma enakovredni ostalim. Gre za doseganje čim večje samostojnosti, uveljavljanje skupnih interesov ter druženje s sebi enakimi in skupno uveljavljanje interesov.
 
VODENA VADBA V VODI 
Vodena vadba v Bazenu Šmartno
 
7. DNEVNI CENTRI, KLUBI
Skozi ljubiteljske dejavnosti spodbujamo interes invalidov za ustvarjalnost (na raznih delavnicah, razstavah ipd.) kjer razvijajo svoje spretnosti skozi ustvarjanje različnih izdelkov in si ob tem krepijo samozavest. V društvu organiziramo ustvarjalne delavnice na katerih ob ročnih spretnostmi nastajajo unikatni in vrhunski izdelki. Z usposabljanji preko ZDIS udeležence aktivnosti tudi redno usposabljamo v okviru mentorstva na delavnicah.
 
 Darilne škatlice izdelane na Ustvarjalnih delavnicah
 
8. KULTURNA DEJAVNOST
Skrbimo za ohranjanje stika s kulturno dediščino domačega okolja in ostalih krajev Slovenije in izven nje z organizacijo ogledov kulturnih in zgodovinskih znamenitosti pod strokovnim vodstvom ter ogledov razstav, sejmov ipd.
Organiziramo: izobraževanja na podlagi predavanj s področja družbenega življenja in zdravstva, oglede kulturnih prireditev in gledališča, razne delavnice umetniškega in praktičnega ustvarjanja za integracijo invalidov. 
S takšnim medsebojnim druženjem in integracijo v kulturno in družbeno življenje ohranjamo vključenost invalidov v družbenem okolju in hkrati prispevamo k izboljšanju kvalitete življenja. Obenem pa krepimo tudi medgeneracijsko povezovanje prebivalstva v obeh lokalnih skupnostih in širšem družbenem okolju.
 
 
Leta 2010 smo v društvu razširili obstoječe programe, saj število uporabnikov naših programov v društvu stalno naraščalo. Želeli smo, da bi invalidom ponudili dodatne programe vzporedno izhajajoč iz njihovih želja in potreb. Kljub temu, da so (bile) naše dejavnosti usmerjene predvsem na delovne invalide, vseskozi poskušamo omogočiti dejavnosti in programe, ki bi privabile ljudi s širšimi težavami, da se vključijo in sodelujejo v naših dejavnostih.
 
Leta 2010 smo pričeli s »pilotskim projektom »Z edukacijo za ohranjanje socialne vključenosti invalidov v življenje«. Katerega je bil namen izobraževanje, nudenje pravno-informacijske ter psihosocialne pomoči delavcem invalidom.
V letu 2012 tudi z Projektom »Vseživljenjsko učenje za življenje« ki je bil del Lokalne razvojne strategije Srce Slovenije za obdobje 2007-2015, s prioriteto izboljšanja kakovosti življenja na podeželju.
Namen projekta je bil zagotoviti storitve oz. programe vseživljenjskega učenja za ranljivejše skupine prebivalstva (ohranjanje, pridobivanje znanja), kar hkrati delodajalcem omogoča pridobiti usposobljeno delovno silo ter prispeva k izboljšanju gospodarskih razmer v lokalni skupnosti.
Poleg tega smo se leta 2012 vključili tudi v programe Vseživljenjskega učenja, v okviru Izobraževalnega centra Geoss (računalniški tečaj, tečaj Kaligrafije ipd.).
 
Pri tem že vrsto let dobro sodelujemo z Občino Litija in Šmartno pri Litiji, ter ostalimi institucijami na lokalni in državni ravni.
Izvajanje  programov uresničujemo tudi s pomočjo strokovnih delavcev Zveze delovnih invalidov Slovenije, zunanjih sodelavcev, strokovnjakov s področja invalidskega varstva - pri tem se povezujemo z zunanjimi institucijami (Zdravstvenim domom, Centrom za socialno delo, Rdečim križem, Pravno informacijskim centrom, Zavodom za zaposlovanje, z društvi invalidov vseh zasavskih občin ter ostalih po Sloveniji, Društvom diabetikov Litija in Šmartno, Društvom upokojencev Litija, Društvo upokojencev Šmartno pri Litiji, ….) ter prostovoljci, ki nam pomagajo pri uresničitvi zastavljenih ciljev.
 
 Za izvajanje socialnih programov društva in ostalih aktivnosti (v okviru projektov) imamo zagotovljen ustrezen strokovni kader.