OBVESTILA

                                                                    

                                        VABILO

Na podlagi 26. - 31. člena statuta društva

Sklicujem redni zbor članov Medobčinskega društva invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji, socialno podjetje, ki bo v PONEDELJEK 13. septembra 2021  ob 10. uri v Gostilni Kovač, Graška cesta 64, Litija.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Pozdravni nagovor predsednika
 2. Sprejem poslovnika o delu zbora članov
 3. Izvolitev delovnih teles: 
   • delovno predsedstvo
   • zapisnikarja in dva overitelja
   • verifikacijsko komisijo
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Obravnava in sprejem poročil za leto 2019 in 2020: 

  • poročilo izvršilnega odbora
  • letno poročilo za leto 2019 in 2020
  • poročilo nadzornega odbora
  • poročilo častnega razsodišča
 6. Program dela in finančni načrt za leto 2021
 7. Volitve v organe društva:  a)razrešitev in izvolitev člana Izvršilnega odbora

                                                  b) predsednika Nadzornega odbora

 1. Vprašanja in pobude članov
 2. Beseda gostov

Po končanem zboru vsi vljudno vabljeni na topli obrok.

Gradivo za zbor članov je na vpogled na sedežu Društva v času uradnih ur.

Udeležba na zboru članov, se bo izvajala v skladu z navodili NIJZ.

Predsednik MDI Litija – Šmartno, socialno podjetje

 Bogomir Vidic l.r.

POVZETEK POROČILA IZVRŠILNEGA ODBORA MDI LITIJA ŠMARTNO SO.P. ZA LETO 2020

MDI Litija Šmartno SO.P. izvaja svoje poslanstvo na invalidskem in humanitarnem področju za območje Občin Litija in Šmartno pri Litiji, od ustanovitve leta 1982.

Zaradi lažjega uresničevanja naših programov smo vključeni v Zvezo delovnih invalidov Slovenije,  v kateri sodeluje 69 društev iz Slovenje.

Leto 2020 je zaznamovalo in pustilo globoke posledice zaradi pandemije, tudi na izvajanje dejavnosti našega Društva. Zaradi omejitev vlade so bili naši programi skrčeni  ali nekateri tudi povsem ustavljeni. Poročilo je odsev teh razmer.

V letu 2020 smo izgubili kar 29 članov. Večina njih je podlegla posledicam COVID virusa. Z vključitvijo novih članov smo ohranili skupno število vključenih invalidov, in sicer  s statusom 630  in 330 podpornih članov.

S svojim delovanjem, ki je opredeljeno v osmih socialnih programih, skušamo v največji možni meri pomagati invalidom pri premagovanju njihovih ovir in vključevanju v neodvisno in enakopravno življenje. S tem delovanjem dopolnjujemo, včasih celo nadomeščamo, vlogo državnih in lokalnih javnih služb.

Osnova našega delovanja temelji na prostovoljstvu. Kljub temu smo pri tem vezani na materialne stroške. Višina le teh je odvisna od obsega storitev in števila koristnikov teh uslug.

Nadaljujemo z utečenimi načrti pridobivanja finančnih sredstev, kot so: sofinanciranje socialnih programov obeh občin in Zveze, članarina, srečelov, sponzorji, in donatorji. Velik delež pri zmanjševanju stroškov nosijo prostovoljci, ki so v vsaki občini osnova delovanja društva. Kljub omejenemu delovanju ocenjujemo, da je bilo za delovanje Društva lani opravljenih 750 prostovoljnih ur, za realizacijo programov 2820 ur in za delo v socialnem podjetju 780 prostovoljnih ur.

Pri delovanju so.p., koristimo finančne spodbude Zavoda za zaposlovanje, po projektih, učne delavnice, javna dela in subvencije iz invalidskega sklada za zaposlovanje invalidov, podporne storitve, izvrševanje dela v splošno korist.

Z novim domom smo zelo olajšali prostorsko stisko. V njem izvajamo športno rekreativne dejavnosti, vodene vadbe za ohranjevanje zdravja, izobraževanja, sestanke s številčnejšo udeležbo, predvsem pa nam nudi pogoje za druženje.    Z veseljem ugotavljamo, da je že sedaj dokazano, da je bila gradnja upravičena, kar pričajo dejavnosti v njem.

Poudariti velja, da v društvu poleg osmih socialnih programov, katere smo nekako dolžni izvajati, vodimo tudi aktivnosti, ki pomenijo presežek teh osnov.

 Vsako leto svoj del poročila izvršnega odbora društva ob zaključku poudarimo, da smo ponosni na dosežke. Ponosni smo na to, da jih dosegamo prostovoljci z roko v roki. Kljub široki mreži delovanja na različnih področjih, se z usklajevanjem  včasih različnih pogledov in razmišljanj, nikoli ne zapletemo v  konflikte. Verjetno je to tudi eden od pogojev za napredek in razvoj.

Mislimo, da to zaznavajo tudi v vodstvih obeh občin, Zavodu za zaposlovanje, Centru za socialno delo, Svetu za medgeneracijsko povezovanje v občini Litija, sorodnih društvih, kot so Društvo upokojencev  Litija in Društvo upokojencev Šmartno pri Litiji, Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji, ter drugi.

Ob tej priliki se jim zahvaljujemo za dosedanjo pomoč in sodelovanje in se priporočamo tudi v bodoče.

Povzetek vsebine delovanja na socialnem področju

Na prvi pogled se zdi, da se lani na izvajanju socialnih programov ni kaj dosti dogajalo. Ob natančnemu pregledu  pa je zaznati, da smo izkoristili skoraj vsak trenutek, ki nam je bil dan. V določenem obdobju so bili sproščeni nekateri epidemiološki ukrepi ali pa da smo le-te dosledno upoštevali, vse s ciljem varovanja zdravja in preprečevanja širjenja bolezni.

Od 21  terminov koriščenja kapacitet Zveze za ohranjevanje zdravja, je bilo realiziranih le 9 terminov. Delavnic, ki se odvijajo v prostorih društva praktično ni bilo skozi vse leto, razen le nekaj v prvih mesecih. Delavnice, ki jih organizira Zveza, pa so bile izvedene.

V mesecu juniju so bili sproščeni nekateri ukrepi, zato smo lahko dva krat organizirali ekskurzijo na Bled in Bohinj in se tam srečali z župnikom Martinom Golobom. Tudi že tradicionalno krajše letovanje na Dugem otoku je bilo organizirano  v drugi polovici junija.

Zelo nam je bilo žal, da je zaradi množičnosti odpadlo junijsko srečanje težjih invalidov in prednovoletno srečanje ter ne nazadnje letni zbor članov, na katerem smo se podrobno lahko seznanili z dogajanji v Društvu. Da bi vsaj malo omilili izpad druženja,  smo lani opravili več obiskov po domovih kot sicer.  Prve v mesecu septembru in nato še v mesecu decembru, skupaj preko 100.

Izveden ni bil vsakoletni predvelikonočni obisk oskrbovancev v Domu Tisje in Šmelcu, odpadel je Festival medgeneracijskega povezovanja in že tradicionalna akcija Manj svečk za manj grobov. Zaman smo se veselili skupnega tedenskega letovanja avgusta na otoku Hvaru in z odpovedjo razočarali preko 100 prijavljenih letovalcev. Tudi kopalnih kart za Laško in Rimske Terme je bilo prodanih bistveno manj, le cca 30 %.

Vseeno pa smo se trudili in svoje člane s pisnimi obvestili, prispevki v glasilu obeh občin in na spletu sproti obveščali o dogajanju v Društvu.

Res veliko prijetnih skupnih trenutkov nam je vzela višja sila. Vsi si želimo in pričakujemo povratek v nam bolj prijazno življenje, zato je prav, da še naprej spremljamo in upoštevamo navodila stroke.

                       

                                                                       Izvršni odbor MDI Litija - Šmartno

Spodaj v prilogi, si lahko ogledate naše tedenske in letne aktivnosti.

Na vseh točilnih mestih po bencinskih servisih OMV v Sloveniji so nameščene nalepke s telefonsko številko za pomoč invalidom.
Po klicu na navedeno številko vam bodo zaposleni nudili vso ustrezno pomoč pri točenju goriva ter pri nakupu izdelkov ali drugih storitev.