Uskladitev pokojnin in nadomestil iz obveznega invalidskega zavarovanja

Oceni ta prispevek
(0 glasov)
Na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/2012 s spremembami; v nadaljnjem besedilu ZPIZ-2) so se pokojnine in drugi prejemki uskladili z veljavnostjo od  1. 1. 2019 dalje za 2,7 odstotka.
Uskladitev je bila opravljena pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za februar 2019, z valuto 28. 2. 2019 in s poračunom razlike za mesec januar 2019.
 
Pokojnine in drugi prejemki, ki so se uskladili, so:
 • pokojnine in deli pokojnin, uveljavljeni po splošnih predpisih,
 • nadomestila iz invalidskega zavarovanja,
 • vdovske pokojnine iz četrtega odstavka 392. člena ZPIZ-2,
 • akontacije pokojnin po splošnih predpisih,
 • pokojnine po Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 30/79 in 1/82) iz 404. člena ZPIZ-2, pri čemer znaša usklajena starostna oziroma družinska pokojnina 254,46 evra, starostna pokojnina kmeta borca NOV pred 9. 9. 1943 oziroma pred 13. 10. 1943 ali njegovega zakonca pa 508,91 evra,
 • dodatki po Zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ in preživnine po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov,
 • dodatki na podlagi pogodbe med ZPIZ in Slovenskimi železnicami,
 • pokojnine, uveljavljene po posebnih predpisih,
 • pokojnine, priznane po Zakonu o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev,
 • akontacije pokojnin po Odloku o izplačevanju akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v drugih republikah SFRJ,
 • nezgodna renta,
 • deli pokojnine, priznani po Zakonu o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
 • pokojnine v zagotovljeni višini (500,00  evra) po ZPIZ-2C, ki po novem znaša 530,57 evra,
 • dodatek k pokojnini po Zakonu o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa in
 • pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih predpisih.

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 83/2018; v nadaljnjem besedilu ZIPRS1819-A) se uskladijo tudi invalidnine za telesno okvaro in dodatki za pomoč in postrežbo, ob izplačilu za mesec februar 2019, z valuto 28. 2. 2019 in s poračunom razlike za mesec januar 2019.

 

Zneski dodatka za pomoč in postrežbo

od 1. 1. 2019 dalje:

       za najtežje prizadete upravičence

430,19 €

       višji

300,00 €

       nižji

150,00 €

 Vir: https://www.zpiz.si/cms/content/uskladitev-pokojnin-in-nadomestil-iz-obveznega-inv

 

Več iz te kategorije: « Zakon o osebni asistenci